Ambulància Suport Vital Bàsic

Les ambulàncies Suport Vital Bàsic (S.V.B.) són ambulàncies assistencials que estan preparades per a l'atenció dels/es malats/es.

Les ambulàncies Suport Vital Bàsic (S.V.B.) s'enquadren dins de les ambulàncies assistencials. Esta classe d'ambulàncies són aquelles que estan preparades per a l'atenció dels/es malats/es en ruta. Dins de la categoria d'ambulàncies assistencials trobem dos classes:

Les ambulàncies de Classe B estan preparades per a realitzar suport vital bàsic en ruta, proporcionant atenció sanitària inicial i trasllat del pacient no crític a un centre hospitalari o metge. Esta classe d'ambulàncies estan equipades amb material sanitari i d'intervenció apropiats per a donar cabuda a les necessitats d'atenció en urgències i emergències en ruta.

Normalment traslladen a malalts estables i sense risc vital però que poden precisar d'una atenció continuada per personal sanitari i de cures bàsiques durant el seu trasllat.

Equipament de las Ambulàncies Suport Vital Bàsic (Classe B)

Segons arreplega el Reial Decret 836/2012, les ambulàncies Suport Vital Bàsic (Classe B) deuen de disposar de, com a mínim, el següent material en el seu interior:

Equipament per al trasllat del pacient

Llitera principal
Llitera de cullera
Matalaf de buit
Dispositiu per a traslladar un pacient assentat
Llençol de trasllat o lona de trasllats
Tauler espinal llarg complet amb immobilitzador de cap i corretges de subjecció

Equip d'immobilització

Dispositiu de tracció
Immobilització, joc per a fractures
Dispositius d'immobilització de la regió cervical de la columna
Joc de collets cervicals
Immobilització de la part superior en extensió d'Ia columna
Dispositius per a alliberament d'accidentats o tauler espinal curt

Equip de ventilación/respiración

Oxigen en estacionament
Oxigen portàtil
Ressuscitador amb entrada d'oxigen i màscares i cànules per a totes les edats i depòsit d'oxigen
Dispositiu d'aspiració no manual ,con una pressió mínima de - 65 kPa amb una capacitat mínima d'1 L
Dispositiu d'aspiració portátil

Equip per a diagnòstic

Monitor de pressió sanguínia manual Grandària del maneguí 10 cm - 66 cm
Monitor de pressió sanguínia automàtic, Grandària del maneguí 10 cm - 66 cm
Oxímetre
Estetoscopi
Termòmetre
Dispositiu per a la determinació de sucre en sang
Llum de diagnòstic

Equip d'infusió

Solucions d'infusió
Equip per a injeccions i infusions
Sistema d'infusió dissenyat per a permetre l'administració de fluid calfat a (37 +-2) °C
Muntatge d'infusió
Dispositiu d'infusió a pressió

Equip per a la gestió de problemes on perilla la vida

Desfibril·lador amb registre d'ECG i dades del pacient
Monitor Cardíac
Estimulador cardíac extern
Sistema portàtil per a atenció de les vies respiratòries
Ressuscitador Manual
Ventilador amb adaptament boca a màscara, amb entrada d'oxigen, Cànules orofaríngeas o nasofaríngies
Aspirador
Catèter d'aspiració
Aparell de nebulització

Productes per a embenats i assistència sanitaria

Equip de llit
Mantes Material per al tractament de ferides
Material per al tractament de cremades i abrasions
Recipient de replantació capaç de mantindre la temperatura interna a (4 ± 2) °C durant almenys 2 h
Batea vomitòria reniforme
Bossa vomitòria
Falca Botella urinària no de vidre
Recipient per a objectes tallants i punxeguts
Tub gàstric amb accessoris (sondes nasogástricas)
Guants quirúrgics estèrils
Guants no estèrils per a un sol ús
Kit d'assistència al part Bossa de residus
Bossa de residus clínic
Llençol sense teixir de la llitera

Equip de protecció personal

Roba protectora bàsica incloent jaqueta o tabard reflector d'alta visibilitat
Vestimenta de protecció avançada
Guants de seguretat per a manipular runes
Sabates de seguretat
Casc de seguretat
Equip de protecció personal contra infeccions

Material de rescat i protección

Material de neteja i desinfecció
Ferramentes lleugeres de rescat
Dispositiu per a tallar cinturons de seguretat
Llums/tringles d'advertència
Protector de llum
Extintor

Comunicació

Transceptor de ràdio mòbil
Transceptor de ràdio portàtil
Accés a la xarxa telefònica pública
Sistema d'alerta portàtil
Comunicació interna entre el conductor i el compartiment del pacient

Medicació

Analgèsics
Espasmolítics
Vasoactivos
Antihistamínics
Col·liris oftalmològics
Antihistamínics i digestius
Serums
Diversos medicaments

Servicios relacionados