Responsabilitat Empresarial

Ambulancias Civera, S.L., disposa d'un pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com a conseqüència lògica de les actuacions que ha portat en els últims anys. La característica essencial d'esta RSC és la voluntat de la nostra companyia d'incorporar consideracions socials i ambientals en la seua presa de decisions i de retre comptes pels impactes de les seues decisions i activitats en la societat en el medi ambient.

Açò implica un comportament transparent i ètic que contribuïsca al desenrotllament sostenible, complisca amb la legislació aplicable i siga coherent amb la normativa internacional de comportament. Per a l'establiment de la RSC, Ambulancias Civera, S.L., es recolza en la guia ISO 26000, prenent en consideració les set matèries fonamentals:

Respecte pel Medi Ambient

Capital Tecnològic

Capital Humà

Codi d'Ètica i Conducta

El Codi d'Ètica i Conducta d'Ambulancias Civera, S.L., es basa en la nostra Visió, Visió i Valors corporatius. En ell s'establixen els principis i normes de conducta que considerem essencials per a mantindre la cohesió de la nostra organització, enfortir la seua identitat, i guanyar el respecte i l'estima de les parts interessades.

El nostre Codi es basa en:

Plà d’Igualtat

Ambulancias Civera, S.L., disposa d'un Pla d'Igualtat entre Dones i Hòmens que naix amb la necessitat de garantir la igualtat real i efectiva d'oportunitats entre dones i hòmens.

Així mateix, per a qualsevol empresa de servicis amb voluntat de lideratge, com ho és Ambulancias Civera, S.L., les persones són el seu principal actiu i conscients d'això, l'Empresa i la Representació Legal dels Treballadors, sempre han mostrat desig d'avançar cap a la realització professional i personal de les persones que conformen la plantilla.

En este projecte i emmarcats en un entorn de busca de la qualitat total i excel·lència professional, es vol fer un pas més cap al benestar laboral, analitzant les característiques del capital humà d'Ambulancias Civera, S.L., amb el ja citat objectiu de promoure mesures que garantisquen el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens i beneficien, per extensió, a la pròpia empresa.